Giải pháp làm vườn giúp người làm vườn tổng hợp được các kiến thức liên quan tới đặc tính từng loại cây trồng, điều kiện sinh trưởng, phát triển, các loại sâu bệnh, các kỹ thuật trồng và chắm sóc cây.

Ở đây, Thế giới làm vườn sẽ phân Giải pháp làm vườn theo từng nhóm cây trồng hoặc theo từng điều kiện canh tác (trồng cây ngoài vườn, trồng cây trên ban công, sân thượng)